Tilstede: Antero, Jan Petter, Per, Berit, Hans Jørgen, Ragnar, Alf.

Valg av referent: Alf J. Nilssen
Referat fra styremøte 12.12.2018 ble gjennomgått og godkjent.

Forslag til datoer og tid for styremøter i 2019: Vanligvis 2. onsdag i måneden kl. 17:00.
(Datoer: 13/2, 13/3, 10/4, 8/5, 12/6, 10/7, 14/8, 4/9, 9/10, 13/11, 11/12 og 8/1-2020). Eventuelle endringer kan foretas av det nyvalgte styret etter at årsmøte er avholdt.

Styret vedtok at årsmøte skal avholdes onsdag 20.Mars kl. 19:00 i klubblokalet på Hornsrud.

Styret foreslår Kristian Larsen som møteleder på årsmøte.

Ellers skal årsmøte velge en referent i tillegg til 2 medlemmer som skal underskrive møteprotokollen.

Saksliste for årsmøte ble gjennomgått. Denne er utarbeidet etter retningslinjer fra NIF.

Det sendes ut påminnelse til de av komitelederne som ikke har sendt inn årsmelding for 2018. Skal foreligge til åsmøtet.

Klubben har i 2018 ikke hatt komiteleder for banekomiteen.

Klubbens årsregnskap ble gjennomgått. Årets inntekter er lavere enn tidligere. Dette skyldes bl.a.
nedgang i medlemsantallet og sponsor-inntekter. Utgiftene har også vært lavere enn i forrige år. Nøktern drift har gitt et overskudd på kr. 30 000,-.

Budsjett for 2019 ble lagt fram for styret. Budsjettforslaget ble vedtatt.

Forslag for medlemskontingent ble lagt fram. Holdes uendret. Hovedmedlem: kr. 1700,-. Partner til hovedmedlem: 1100,- . Medlem: 1200,-. Ungdom, (20-24 år): 800,-. Junior, (12-19 år): 400,-. Junior under 12 år: 150,-.
Forslaget ble vedtatt og legges fram for årsmøte.

Forslag til valgkomité for 2019. Leder: Cato Solberg. Medlemmer:Bodil Haavik, Espen Stenbrenden. Varamedlem: Einar Sørensen. Alle er forespurt og tar gjenvalg.

Styret og klubben må arbeide videre for at vi skal få flere medlemmer. VTG – kurs må avholdes, da deltagerne her ofte melder seg inn seg inn i klubben. Kursmateriellet som brukes må oppdateres etter de reviderte golfregler fra 1.1.2019.

Sponsor-inntekter. Hans Jørgen har vært ansvarlig for arbeidet med å skaffe sponsor-inntekter.
Hele styret og klubbens medlemmer bør arbeide for at klubben skal få flere sponsorer.