Tilstede: Jan-Petter Halck, Knut Røland, Stener Mathisen, Kaja Schwenke, Anne Mette Kjeldmann, Ingeborg Aune, Alf Johan Nilssen, Ragnar Weberg.

Sak 1: Valg av referent. Alf Johan Nilssen.

Sak 2: Godkjenning av forrige styremøtereferat. Referatet ble godkjent utan anmerkninger.

Sak 3: Økonomi. Resultatrapporten. Ragnar redgjorde for økonomirapporter. Ingen spesielle merknader.

Dugnader.
Sak 4: Sikkerhetsnett mot naboen er montert. Dette er nå OK.
Arbeidet med sikkerhetsnett mellom drivingrange og fairway blir startet opp i morgen. (den 10/6.) Arbeidet blir antagelig ferdigstilt. Dette arbeidet skal utføres av herre-gruppa.

Sak 5: Nye baneskilt for hvert hull er mottatt. Disse er utført i størrelse A3. Det skal vurderes om dagens skilt-tavler kan brukes. Det ble reist spørsmål om bena på dagens skilter er råtne og må byttes ut. De må i hvertfall pusses opp,skrapes og males. Det skal taes en befaring for å se på skiltenes tilstand før dette besluttes. Stener tar initiativ til befaringen.

Sak 6: Asfaltering av klubbens innkjørsel er avtalt utført i uke 23. Før asfalteringen må det utføres noe grunnarbeider / utskifting av masser. Arbeidet går foreløbig etter planen.

Sak 7: Omgjøringen av midt- og bakutslagene på hull 1 er under arbeide. Utslagene er beregnet til å kunne åpnes om 1 mnd.

Sak 8: Ny kabel for styring av vanning på green / hull 1 er lagt og tatt i bruk.

Sak 9: Sprøyting av kløver var avtalt i uke 23/24. Dette må utføres før blomstring pga bier, og graset må ikke klippes før 3 dager etter sprøytingen. Hans Jørgen snakker med den som skal utføre sprøytingen, og vil spørre om dette kan utføres mandag. Den 14.

Sak 10: Vaskeliste/toaletter for uke 24 og 25 ble satt opp.

VTG-kurs: Det ble avholdt 1 VTG-kurs 20. mai. På kurset var det 8 deltagere, og flere kurs vil bli avholdt. Det er ønskelig at flere flere av klubbens medarbeidere kan delta som instruktører. (Spørre herre-gruppa / Tommy om noen kan ?)

For å kunne være med som instruktør kreves det at vedkommende har gjennomgått et ON-linekurs som er utarbeidet av golfforbundet.

Maskinpark: Åkersprøyta er reparet.
Gammel Torro – roughklipper er reparet av Sigmund og kan nå brukes ved behov.
Ankomst av NY (brukt) fairwayklipper er forsinket. Når leveransen kan skje er usikkert. Vi er der avhenging av at andre klubber leverer inn sine innbyttemaskiner.
Rough-klipper gå varm under bruk. Det er avtalt med reparatør om at han skal komme å se på hva som er årsaken og eventuelt hva som kan gjøres.
Greenklipperen er OK!

Banen: Greenene gjødsles ca. 1 X i månden med flytende og tørr gjødsel. Greenene ble ettersådd/dresset 11. mai. Dette gjentas primo juli og sent på høsten. Greenene er «noe» flekkete, men ellers OK.

Utslagene på hull 7 skal utbedres å samme måte som på hull 1.

Det er dårlig medrange-baller, men vi får 4000 stk. i løpet av av neste uke.

Eventuelt: Det ble bestemt at søppelbøttene på banen kan åpnes.
Klubben har fått en forespørsel fra en 10 – klasse om de kan få besøke oss for informasjon om golf, og prøve å slå litt. Her har klubben svart ja. De kommer 11/6-21 kl: 08:30.