ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Tilstede: Dag Olav Jensen, Per Steffensen, Berit Bøhmer, Hans Jørgen Kvisle og Bjørn Berger.

Referat fra styremøte 10. Januar ble godkjent.

Økonomi status: Klubbens økonomi er tilfredsstillende.

Medlemsstatus: 468 medlemmer, som er to i pluss i forhold til forrige styremøte.

Årsregnskap /-rapport: Det mangler fremdeles noen innspill til Årsrapporten. Underskrifter av alle styremedlemmene er nesten i boks.

Låneavtale med Sande kommune: Det er intet nytt i forhold til ny låneavtale med kommunen. Avventer kommunens endelige avgjørelse.

Sponsorer : Viktig å fortsette å pleie kontakt med sponsorer, nye som gamle.

VTG-kurs: Bjørn videreformidler til styret når nytt E-kurs for VTG (2018) er klart fra Golfforbundet.

Eventuelt:

Service på kortleseren på ballmaskinen er påkrevet før sesongstart.

Vi ser på nytt på muligheten for å legge inn fiber for å få et mer stabilt samband i forbindelse med Internett. Det må utføres en dugnadsjobb snaret mulig etter at snøen er borte, for å legge ned fiberrør fra Rudgata til klubbhuset. Dag Olav og Bjørn ser på hvordan dette kan gjennomføres.

Referent.
Bjørn Berger

 

Årsmøtet 2018 for Sande Golfklubb holdes onsdag21. mars kl. 19.00 i Klubbhuset på Holsrud.
Her er årsmøte-dokumentene:
Hvis du ønsker å ha en papirutgave, ber vi deg om å skrive ut dokumenten selv, og medbring dem til årsmøtet. 

De enkelte dokumentene:

LogoSandeGKStyret innkaller herved til årsmøte i Sande Golfklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 21. mars 2018 kl. 19.00 i klubbhuset på Holsrud.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må må være styret i hende senest 2 uker før, dvs senest 7. mars. 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside. 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Referat fra styremøte i Sande Golfklubb 10.januar 2018

Tilstede: Ragnar Weberg, Dag Olav Jensen, Bjørn Berger, Per Steffensen og Berit Bøhmer

Referat fra forrige styremøte 13.des. Godkjent

Økonomisk status er relativt god.

Medlemstatus er p.t.464 medl. Flere har meldt seg inn i klubben etter verve-brev fra klubben.

Referat fra styremøte i Sande Golfklubb 13 desember 2017

Tilstede: Ragnar Weberg, Hans Jørgen Kvisle, Wenche Utheim og Bjørn Berger.

Referat fra styremøte 15 november ble godkjent.

Økonomi status: Ragnar ga en ryddig og god orientering om klubbens økonomi. Status er at økonomien pr. dags dato relativt god. Forslag til neste års budsjett (2018) er utarbeidet av Ragnar. Eventuelle forslag til forandringer/innspill til budsjettet sees på i neste styremøte.