ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Referat fra styremøte i Sande Golfklubb 13.2 2019

Tilstede: Antero,Jan Pettter, Hans Jørgen, Per og Berit

Styremøte ref. fra forrige møte 9.jan. ble godkjent uten anmerkninger.

Det ble gjennomgått årsmøte saker:
Årsmøtedato: 20.03.2019
Forslag til to medlemmer til å underskrive protokollen: Taes opp på neste møte
Saksliste til Årsmøte 2019 OK
Regnskap med noter 2018 OK
Budsjett OK
Årsrapp 2018 OK
Forslag til valgkommite 2019, alle tar gjenvalg.
Forslag fra styret om at medlemsavgiften i klubben bør være uendret.
Årsmøtepapirer er underskrevet av styret.

Tilstede: Antero, Jan Petter, Per, Berit, Hans Jørgen, Ragnar, Alf.

Valg av referent: Alf J. Nilssen
Referat fra styremøte 12.12.2018 ble gjennomgått og godkjent.

Forslag til datoer og tid for styremøter i 2019: Vanligvis 2. onsdag i måneden kl. 17:00.
(Datoer: 13/2, 13/3, 10/4, 8/5, 12/6, 10/7, 14/8, 4/9, 9/10, 13/11, 11/12 og 8/1-2020). Eventuelle endringer kan foretas av det nyvalgte styret etter at årsmøte er avholdt.

Styret vedtok at årsmøte skal avholdes onsdag 20.Mars kl. 19:00 i klubblokalet på Hornsrud.

LogoSandeGKStyret innkaller herved til årsmøte i Sande Golfklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 20. mars 2019 kl. 19.00 i klubbhuset på Holsrud.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må må være styret i hende senest 2 uker før, dvs senest 6. mars. 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside. 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Årsmøtet 2019 for Sande Golfklubb holdes onsdag 20. mars kl. 19.00 i Klubbhuset på Holsrud.
Her er årsmøte-dokumentene:
Hvis du ønsker å ha en papirutgave, ber vi deg om å skrive ut dokumenten selv, og medbring dem til årsmøtet. 

De enkelte dokumentene:

Tilstede: Ragnar, Berit, Jan Petter, Antero, Per, Hans Jørgen.

Referent for møte: Hans J.

Referat fra styremøte 14.11. gjennomgått og godkjent.
Noen spørsmål på perioderesultat av enkelte poster ble forklart av regnskapsfører.

Resultatrapport pr 8.12. gjennomgått. Pr. nå ligger det an til å gå i balanse. Utgifter til service
på roughklipper kommer på neste års regnskap.